Statuten

STATUTEN DER STICHTING Versie 1.2 – Caro Kroon, 20122103 Heden, [datum], verschenen voor mij, [naam notaris], notaris te [plaatsnaam]: 1. Mevr. Caro Kroon, geboren [14-06-1966] te [Rotterdam]. De verschenen personen verklaarden bij deze akte een stichting op te richten en daarvoor de
volgende statuten vast te stellen:
Naam en Zetel Artikel 1 1. De stichting draagt de naam: Stichting Spoonk.
2. De stichting is gevestigd in de gemeente Leeuwarden.
Doel
Artikel 2
1. De stichting heeft ten doel:
a. theaterwerk in de gemeente Leeuwarden en directe omgeving onder de aandacht te brengen, dat niet altijd of weinig in deze regio te zien is in de theaters;
b. het verrichten van alle verdere handelingen, die met het vorenstaande in de ruimste zin
verband houden of daartoe bevorderlijk kunnen zijn.
2. De stichting tracht haar doel onder meer te verwezenlijken door het werk van veelal
hedendaagse theatermakers op geheel eigen doch professionele wijze op ludieke (buiten-)locaties te produceren.
3. De stichting heeft geen winstoogmerk.
Bestuur: samenstelling, wijze van benoemen en beloning
Artikel 3
1. Het bestuur van de stichting bestaat uit een door het bestuur vast te stellen aantal van ten
minste drie en ten hoogste zeven bestuurders. Tot bestuurder kunnen uitsluitend natuurlijke
personen worden benoemd.
2. De bestuurders worden benoemd en ontslagen door het bestuur. In vacatures moet zo spoedig
mogelijk worden voorzien. Het bestuur kiest uit zijn midden een voorzitter, een secretaris en
een penningmeester. Elke functie dient door één persoon te worden vervuld.
3. De bestuurders worden benoemd voor een periode van drie jaar. Zij treden af volgens een
door het bestuur op te maken rooster. Een volgens het rooster afgetreden bestuurder is
onmiddellijk en onbeperkt herbenoembaar. De in een tussentijdse vacature benoemde
bestuurder neemt op het rooster van aftreden de plaats in van degene in wiens vacature hij
werd benoemd.
4. Ingeval van één of meer vacatures in het bestuur behoudt het bestuur zijn bevoegdheden.
5. De bestuurders ontvangen geen beloning voor hun werkzaamheden.
Zij hebben wel recht op vergoeding van de door hen in de uitoefening van hun functie gemaakte kosten.
Bestuur: taak en bevoegdheden
Artikel 4
1. Het bestuur is belast met het besturen van de stichting.
2. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten tot

verkrijging,
vervreemding en bezwaring van registergoederen, mits het besluit wordt genomen met
algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3. Het bestuur is bevoegd te besluiten tot het aangaan van overeenkomsten, waarbij de stichting
zich als borg of hoofdelijk medeschuldenaar verbindt, zich voor een derde sterk maakt of zich
tot zekerheidstelling voor een schuld van een ander verbindt, mits het besluit wordt genomen
met algemene stemmen van alle in functie zijnde bestuurders.
3a. Tegen een handelen in strijd met de leden 2 en 3 kan tegen derden beroep worden gedaan.
4. Erfstellingen mogen slechts onder het voorrecht van boedelbeschrijving worden aanvaard.
Bestuur: vergaderingen
Artikel 5
1. De vergaderingen van het bestuur worden gehouden in Nederland op de plaats als bij de
oproeping is bepaald.
2. Jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar wordt een vergadering van het
bestuur (de jaarvergadering) gehouden, waar in elk geval aan de orde komt de vaststelling van
de balans en de staat van baten en lasten.
3. Voorts worden vergaderingen gehouden, wanneer één van de bestuurders daartoe de
oproeping doet.
4. De oproeping tot een vergadering geschiedt schriftelijk, ten minste zeven dagen tevoren, de
dag van de oproeping en die van de vergadering niet meegerekend.
5. Een oproeping vermeldt, behalve plaats en tijdstip van de vergadering, de te behandelen
onderwerpen.
6. De vergaderingen worden geleid door de voorzitter. Indien deze afwezig is voorzien de
aanwezige bestuurders in de leiding van de vergadering. Tot dat moment wordt de vergadering geleid door de in leeftijd oudste aanwezige bestuurder.
7. De secretaris notuleert de vergadering. Bij afwezigheid van de secretaris wordt de notulist
aangewezen door de voorzitter van de vergadering. De notulen worden vastgesteld en getekend door de voorzitter van de vergadering en de notulist. De notulen worden vervolgens
bewaard door de secretaris.
8. Toegang tot de vergaderingen van het bestuur hebben de in functie zijnde bestuurders en
degenen die daartoe door het bestuur zijn uitgenodigd.
Bestuur: besluitvorming
Artikel 6
1. Het bestuur kan in een vergadering alleen besluiten nemen indien de meerderheid van de in
functie zijnde bestuurders aanwezig of vertegenwoordigd is.
Een bestuurder kan zich in een vergadering door een andere bestuurder laten vertegenwoordigen nadat een schriftelijke, ter beoordeling van de voorzitter van de vergadering voldoende, volmacht is afgegeven. Een bestuurder kan daarbij slechts

voor één
andere bestuurder als gevolmachtigde optreden.
2. Is in een vergadering niet de meerderheid van de in functie zijnde bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd, dan wordt een tweede vergadering bijeengeroepen, te houden niet eerder
dan een en niet later dan twee weken na de eerste vergadering. In deze tweede vergadering
kan ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders worden besloten
omtrent de onderwerpen welke op de eerste vergadering op de agenda waren geplaatst. Bij de
oproeping tot de tweede vergadering moet worden vermeld dat en waarom een besluit kan
worden genomen ongeacht het aantal aanwezige of vertegenwoordigde bestuurders. 3. Zolang in een vergadering alle in functie zijnde bestuurders aanwezig zijn, kunnen geldige
besluiten worden genomen over alle aan de orde komende onderwerpen, mits met algemene
stemmen, ook al zijn de door de statuten gegeven voorschriften voor het oproepen en houden
van vergaderingen niet in acht genomen.
4. Het bestuur kan onder bepaalde condities ook buiten vergadering besluiten nemen. Van een
aldus genomen besluit wordt door de secretaris een relaas opgemaakt, dat na medeondertekening
door de voorzitter als notulen wordt bewaard.
5. Iedere bestuurder heeft het recht tot het uitbrengen van één stem. Voor zover deze statuten
geen grotere meerderheid voorschrijven worden bestuursbesluiten genomen met volstrekte
meerderheid van de geldig uitgebrachte stemmen. Bij staking van stemmen is de stem van de
voorzitter doorslaggevend en leidend.
6. Alle stemmingen in een vergadering geschieden mondeling, tenzij één of meer bestuurders
vóór de stemming een schriftelijke stemming verlangen. Schriftelijke stemming geschiedt bij
ongetekende, gesloten briefjes.
7. Blanco stemmen worden beschouwd als niet te zijn uitgebracht.
8. Het door de voorzitter van de vergadering ter vergadering uitgesproken oordeel omtrent de
uitslag van een stemming is beslissend. Hetzelfde geldt voor de inhoud van een genomen
besluit, voorzover werd gestemd over een niet schriftelijk vastgelegd voorstel.
Wordt echter onmiddellijk na het uitspreken van het oordeel van de voorzitter van de vergadering de juistheid daarvan betwist, dan vindt een nieuwe stemming plaats indien de
meerderheid van de vergadering of, indien de oorspronkelijke stemming niet hoofdelijk of
schriftelijk geschiedde, een stemgerechtigde aanwezige dit verlangt. Door deze nieuwe
stemming vervallen de rechtsgevolgen van de oorspronkelijke stemming.
Bestuur: defungeren
Artikel 7

Een bestuurder defungeert:
a. door zijn overlijden of, indien de bestuurder een rechtspersoon is, door haar ontbinding of
indien zij ophoudt te bestaan;
b. door het verlies van het vrije beheer over zijn vermogen;
c. door zijn aftreden;
d. door ontslag hem met algemene stemmen verleend door de gezamenlijke overige bestuurders;
e. door ontslag op grond van artikel 2:298 Burgerlijk Wetboek.
Vertegenwoordiging
Artikel 8
1. Het bestuur vertegenwoordigt de stichting.
2. De vertegenwoordigingsbevoegdheid komt mede toe aan minimaal twee gezamenlijk
handelende bestuurders.
3. Het bestuur kan volmacht verlenen aan één of meer bestuurders, alsook aan derden, om de
stichting binnen de grenzen van die volmacht te vertegenwoordigen.
Boekjaar en jaarstukken
Artikel 9
1. Het boekjaar van de stichting is gelijk aan het kalenderjaar.
2. Het bestuur is verplicht van de vermogenstoestand van de stichting en van alles betreffende
de werkzaamheden van de stichting, naar de eisen die voortvloeien uit deze werkzaamheden,
op zodanige wijze een administratie te voeren en de daartoe behorende boeken, bescheiden en
andere gegevensdragers op zodanige wijze te bewaren, dat daaruit te allen tijde de rechten en
verplichtingen van de stichting kunnen worden gekend.
3. Het bestuur is verplicht jaarlijks binnen zes maanden na afloop van het boekjaar de balans en
de staat van baten en lasten van de stichting te maken, op papier te stellen en vast te stellen.
De balans en de staat van baten en lasten worden onderzocht door een door het bestuur
aangewezen registeraccountant, accountant-administratieconsulent dan wel een andere
deskundige in de zin van artikel 2:393 Burgerlijk Wetboek. Deze deskundige brengt omtrent
zijn onderzoek verslag uit aan het bestuur en geeft de uitslag van zijn onderzoek weer in een
verklaring omtrent de getrouwheid van de in het vorige lid bedoelde stukken.
4. Het bestuur is verplicht de in de voorgaande leden bedoelde boeken, bescheiden en andere
gegevensdragers gedurende zeven jaren te bewaren.
5. De op een gegevensdrager aangebrachte gegevens, uitgezonderd de op papier gestelde balans
en staat van baten en lasten, kunnen op een andere gegevensdrager worden overgebracht en
bewaard, mits de overbrenging geschiedt met juiste en volledige weergave van de gegevens en
deze gegevens gedurende de volledige bewaartijd beschikbaar zijn en binnen redelijke tijd
leesbaar kunnen worden gemaakt.

Reglement Artikel 10 1. Het bestuur is bevoegd een reglement vast te stellen, waarin die onderwerpen worden
geregeld, die naar het oordeel van het bestuur (nadere) regeling behoeven.
2. Het reglement mag niet met de wet of deze statuten in strijd zijn. 3. Het bestuur is bevoegd het reglement te wijzigen of te beëindigen.
4. Op de vaststelling, wijziging en beëindiging van het reglement is het bepaalde in artikel 11 lid 1
van toepassing.
Statutenwijziging
Artikel 11
1. Het bestuur is bevoegd deze statuten te wijzigen. Een besluit tot statutenwijziging moet met
algemene stemmen worden genomen in een vergadering waarin alle bestuurders aanwezig of
vertegenwoordigd zijn.
Het bepaalde in artikel 6 leden 3 en 4 is van overeenkomstige toepassing op een besluit tot
statutenwijziging, met dien verstande dat in geval van een besluit buiten vergadering daarvan
moet blijken uit een door iedere bestuurder ondertekend stuk.
2. De wijziging moet op straffe van nietigheid bij notariële akte tot stand komen. Iedere
bestuurder afzonderlijk is bevoegd de desbetreffende akte te verlijden.
3. De bestuurders zijn verplicht een authentiek afschrift van de wijziging en de gewijzigde
statuten neer te leggen ten kantore van het handelsregister.
Ontbinding en vereffening
Artikel 12
1. Het bestuur is bevoegd de stichting te ontbinden.
2. Op het besluit van het bestuur tot ontbinding is het bepaalde in artikel 11 lid 1 van overeenkomstige toepassing.
3. Indien het bestuur besluit tot ontbinding wordt tevens de bestemming van het liquidatiesaldo
vastgesteld. In andere gevallen van ontbinding wordt de bestemming van het liquidatiesaldo
door de vereffenaars vastgesteld.
4. Na ontbinding zijn de voorzitter, secretaris en penningmeester der stichting de vereffenaars,
tenzij bij het besluit tot ontbinding één of meer anderen tot vereffenaars zijn aangewezen.
5. Na afloop van de vereffening blijven de boeken en bescheiden van de ontbonden stichting
gedurende de bij de wet voorgeschreven termijn onder berusting van de door de vereffenaars
aangewezen persoon.
6. Op de vereffening zijn overigens de bepalingen van Titel 1, Boek 2 van het Burgerlijk Wetboek
van toepassing.
Slotbepalingen
Artikel 13
1. In alle gevallen, waarin zowel de wet als deze statuten niet voorzien, beslist het bestuur.
2. Onder schriftelijk wordt in deze statuten mede verstaan een langs elektronische

weg
toegezonden leesbaar en reproduceerbaar bericht.
3. Het eerste boekjaar van de stichting eindigt op 31 december 2012. Slotverklaringen
Tenslotte verklaarden de verschenen personen:
a. het eerste bestuur bestaat uit 3 bestuurders;
b. voor de eerste maal zijn bestuurders, in de achter hun naam vermelde functie: 1. mevr. Caro Kroon, voorzitter; c. het adres van de stichting is: St. Anthonystraat 6, 8911 DV te Leeuwarden. Het postadres van de stichting
is gelijk aan dit adres.

Adres & Contact

Spoonk Art Gallery
Kleine Hoogstraat 17
8911HD, Leeuwarden

tel: +31614899996
mail: info@spoonk.com

Openingstijden:
wo t/m za: 13.00-17.00 uur

© A website by Papi Borrito | 2024